mba online
 
 

ประวัติเจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง รูปปัจจุบัน
พระครูภาวนาสมาธิคุณ(ดร.)หรือพระอาจารย์แดง

เจ้าอาวาสวัดภูเขาทองรุ่นที่๕(รูปปัจจุบัน)

    พระครูภาวนาสมาธิคุณ(ดร.)หรือพระอาจารย์แดง เป็นพระหนุ่มนักพัฒนาและรักการศึกษาหาความรู้

ดร.พระครูภาวนาสมาธิคุณ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพุทธศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการวางแผนและพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยทักษิณ

และจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยมคธสาขาอินเดียศึกษาประเทศอินเดีย

ปัจจุบันท่านกำลังศึกษาระดับ ปริญญาเอก อยู่ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ

 
   
   พระครูภาวนาสมาธิคุณดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดภูเขาทองตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๗ 

 เดิมชื่อพระเอกสาร (แดง) สุธีโร       ต่อมาได้รับการแต่งตั้ง   ฐานะนุกรม  "พระใบฎีกา"   พ.ศ.๒๕๔๒ ในพระสิทธิธรรมคณี 

เจ้าคณะจังหวัดตรัง  

ได้รับการแต่งตั้ง   ฐานานุกรม  "พระปลัด"   พ.ศ. ๒๕๔๔ ในพระสิทธิธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตรัง     

ได้รับการแต่งตั้ง   ฐานานุกรม   พระครูสัญญาบัตรชั้นโท   ชั้นโท  ฝ่ายวิปัสนา "พระครูภาวนาสมาธิคุณ"

พ.ศ.๒๕๔๘   
   

 
 
วัดภูเขาทอง ม.๑ ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง ๙๒ooo
Coppyright (C)2008 by watphukaothong.com